Đạt được nhiều hơn với
cấp độ người dùng VIP của NAGA

IRON
BRONZE
SILVER
Phổ biến nhất 🔥
GOLD
DIAMOND
CRYSTAL
Tiền nạp tối thiểu
$250,00
$2.500,00
$5.000,00
$25.000,00
$50.000,00
$100.000,00
Chênh lệch giá
Chênh lệch giá tiêu chuẩn (VD: EURUSD 1,7)
Chênh lệch giá tiêu chuẩn (VD: EURUSD 1,7)
Chênh lệch giá Silver (VD: 1,2 đối với EURUSD)
Chênh lệch giá Gold (VD: 0,9 đối với EURUSD)
Chênh lệch giá Diamond (VD: 0,7 đối với EURUSD)
Chênh lệch giá VIP (VD: 0,7 đối với EURUSD)
Tiền thưởng sao chép tất cả công cụ
Nhận $0,12 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,15 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,18 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,22 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,27 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,32 cho mỗi giao dịch được sao chép
Tiền thưởng sao chép tài khoản giao dịch NGC
Nhận $0,22 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,26 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,32 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,42 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,55 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,65 cho mỗi giao dịch được sao chép
Tiền thưởng sao chép các CẶP FX
Nhận $0,50 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,60 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,70 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,80 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $1,00 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $1,20 cho mỗi giao dịch được sao chép
Copy Premium Popular Assets
Nhận $0,50 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,60 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,70 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,80 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $1,00 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $1,20 cho mỗi giao dịch được sao chép
Bảng điều khiển PI
-
Phí rút tiền
$5
$4
$3
$2
$1
$0
Tín hiệu / Nghiên cứu
5 tín hiệu giao dịch NAGA mỗi ngày
5 tín hiệu giao dịch NAGA mỗi ngày
10 tín hiệu giao dịch NAGA mỗi ngày
15 tín hiệu giao dịch NAGA mỗi ngày
20 tín hiệu giao dịch NAGA mỗi ngày
Tín hiệu giao dịch hàng ngày không giới hạn từ NAGA
Hội thảo trực tuyến
Truy cập hội thảo trực tuyến
Truy cập hội thảo trực tuyến
Truy cập hội thảo trực tuyến
Truy cập hội thảo trực tuyến
Truy cập hội thảo trực tuyến
Truy cập hội thảo trực tuyến không giới hạn
Hướng dẫn một kèm một
-
-
-
1
2 lần mỗi tháng
4 lần mỗi tháng
Sách điện tử
SÁCH ĐIỆN TỬ CAO CẤP
SÁCH ĐIỆN TỬ CAO CẤP
SÁCH ĐIỆN TỬ CAO CẤP
Cảnh báo giao dịch
Truy cập các cuộc thi cao cấp
-
-
-
Gia tăng mức độ nhận diện của hồ sơ NAGA
-
-
-
-
Tiền nạp tối thiểu
IRON
$250,00
BRONZE
$2.500,00
SILVER
$5.000,00
GOLD
$25.000,00
DIAMOND
$50.000,00
CRYSTAL
$100.000,00
Chênh lệch giá
IRON
Chênh lệch giá tiêu chuẩn (VD: EURUSD 1,7)
BRONZE
Chênh lệch giá tiêu chuẩn (VD: EURUSD 1,7)
SILVER
Chênh lệch giá Silver (VD: 1,2 đối với EURUSD)
GOLD
Chênh lệch giá Gold (VD: 0,9 đối với EURUSD)
DIAMOND
Chênh lệch giá Diamond (VD: 0,7 đối với EURUSD)
CRYSTAL
Chênh lệch giá VIP (VD: 0,7 đối với EURUSD)
Tiền thưởng sao chép tất cả công cụ
IRON
Nhận $0,12 cho mỗi giao dịch được sao chép
BRONZE
Nhận $0,15 cho mỗi giao dịch được sao chép
SILVER
Nhận $0,18 cho mỗi giao dịch được sao chép
GOLD
Nhận $0,22 cho mỗi giao dịch được sao chép
DIAMOND
Nhận $0,27 cho mỗi giao dịch được sao chép
CRYSTAL
Nhận $0,32 cho mỗi giao dịch được sao chép
Tiền thưởng sao chép tài khoản giao dịch NGC
IRON
Nhận $0,22 cho mỗi giao dịch được sao chép
BRONZE
Nhận $0,26 cho mỗi giao dịch được sao chép
SILVER
Nhận $0,32 cho mỗi giao dịch được sao chép
GOLD
Nhận $0,42 cho mỗi giao dịch được sao chép
DIAMOND
Nhận $0,55 cho mỗi giao dịch được sao chép
CRYSTAL
Nhận $0,65 cho mỗi giao dịch được sao chép
Tiền thưởng sao chép các CẶP FX
IRON
Nhận $0,50 cho mỗi giao dịch được sao chép
BRONZE
Nhận $0,60 cho mỗi giao dịch được sao chép
SILVER
Nhận $0,70 cho mỗi giao dịch được sao chép
GOLD
Nhận $0,80 cho mỗi giao dịch được sao chép
DIAMOND
Nhận $1,00 cho mỗi giao dịch được sao chép
CRYSTAL
Nhận $1,20 cho mỗi giao dịch được sao chép
Copy Premium Popular Assets
IRON
Nhận $0,50 cho mỗi giao dịch được sao chép
BRONZE
Nhận $0,60 cho mỗi giao dịch được sao chép
SILVER
Nhận $0,70 cho mỗi giao dịch được sao chép
GOLD
Nhận $0,80 cho mỗi giao dịch được sao chép
DIAMOND
Nhận $1,00 cho mỗi giao dịch được sao chép
CRYSTAL
Nhận $1,20 cho mỗi giao dịch được sao chép
Bảng điều khiển PI
IRON
-
BRONZE
SILVER
GOLD
DIAMOND
CRYSTAL
Phí rút tiền
IRON
$5
BRONZE
$4
SILVER
$3
GOLD
$2
DIAMOND
$1
CRYSTAL
$0
Tín hiệu / Nghiên cứu
IRON
5 tín hiệu giao dịch NAGA mỗi ngày
BRONZE
5 tín hiệu giao dịch NAGA mỗi ngày
SILVER
10 tín hiệu giao dịch NAGA mỗi ngày
GOLD
15 tín hiệu giao dịch NAGA mỗi ngày
DIAMOND
20 tín hiệu giao dịch NAGA mỗi ngày
CRYSTAL
Tín hiệu giao dịch hàng ngày không giới hạn từ NAGA
Hội thảo trực tuyến
IRON
Truy cập hội thảo trực tuyến
BRONZE
Truy cập hội thảo trực tuyến
SILVER
Truy cập hội thảo trực tuyến
GOLD
Truy cập hội thảo trực tuyến
DIAMOND
Truy cập hội thảo trực tuyến
CRYSTAL
Truy cập hội thảo trực tuyến không giới hạn
Hướng dẫn một kèm một
IRON
-
BRONZE
-
SILVER
-
GOLD
1
DIAMOND
2 lần mỗi tháng
CRYSTAL
4 lần mỗi tháng
Sách điện tử
IRON
BRONZE
SILVER
GOLD
SÁCH ĐIỆN TỬ CAO CẤP
DIAMOND
SÁCH ĐIỆN TỬ CAO CẤP
CRYSTAL
SÁCH ĐIỆN TỬ CAO CẤP
Cảnh báo giao dịch
IRON
BRONZE
SILVER
GOLD
DIAMOND
CRYSTAL
Truy cập các cuộc thi cao cấp
IRON
-
BRONZE
-
SILVER
-
GOLD
DIAMOND
CRYSTAL
* Popular assets include the most traded financial instruments such as Bitcoin, Ethereum, Gold, Silver, DAX, Nasdaq, Crude oil, Brent and Dow Jones.
Tham gia NAGA và tận hưởng trải nghiệm cấp độ người dùng VIP!
Xem cấp độ của bạn

Hệ thống cấp độ người dùng VIP hoạt động như thế nào tại NAGA?

1
Tạo tài khoản NAGA của bạn
2
Thực hiện các yêu cầu cơ bản để đạt cấp độ người dùng VIP Iron
3
Đạt tới cấp độ VIP Crystal để nhận được trải nghiệm giao dịch tốt nhất
4
Nạp tiền để đạt trạng thái nâng cao của cấp độ người dùng VIP. Xem yêu cầu số tiền nạp cho mỗi cấp độ tại đây.
Bắt đầu

Cách để đạt cấp độ người dùng VIP cao hơn như thế nào?

Chúng tôi sẽ giải thích cho bạn cách hệ thống cấp độ người dùng VIP hoạt động đối với mỗi nhà giao dịch NAGA.
Trong công thức dưới đây, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn cách để đạt cấp độ nhà giao dịch Diamond bằng cách nạp chỉ 50% số tiền yêu cầu và trở thành nhà giao dịch thành công
+$25.000 đã được nạp
Đạt cấp độ Gold
+$25.000 lợi nhuận từ giao dịch tại NAGA
Đạt cấp độ Diamond
Xin lưu ý: cấp độ người dùng VIP của bạn tùy thuộc vào số tiền nạp ròng và có thể bị hạ xuống nếu bạn rút tiền. Tuy nhiên, nếu bạn thua lỗ khi giao dịch, điều này sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến cấp độ của bạn.
Bắt đầu
Yêu cầu cấp độ VIP nâng cao
Tiền nạp ròng tối thiểu
Iron
$250
Bronze
$2.500
Silver
$5.000
Gold
$25.000
Diamond
$50.000
Crystal
$100.000
Bắt đầu

Siêu ứng dụng cho đầu tư:

Cổ phiếu thật, Forex, CFD đối với chỉ số, CFD đối với cổ phiếu & CFD đối với ETF. Tận hưởng giao dịch cổ phiếu với NAGA. Giao dịch Forex hoặc chỉ số với tính năng khớp lệnh theo thời gian thực. Đầu tư vào ETF...Tìm hiểu thêm
Đào tạo miễn phí. Chúng tôi chỉ định một quản lý tài khoản cá nhân để hỗ trợ bạn. Đăng ký, nạp tiền và bạn có thể tận hưởng dịch vụ hỗ trợ miễn phí từ quản lý tài khoản cá nhân.Tìm hiểu thêm
Sao chép giao dịch. Theo dõi và sao chép các nhà giao dịch hàng đầu của chúng tôi, những người đã thành thạo các chiến lược giao dịch của mình. Lựa chọn từ hàng nghìn nhà giao dịch tại NAGA.Tìm hiểu thêm
Trải nghiệm Sao chép tự động
Hiệu suất trong quá khứ không quyết định các kết quả trong tương lai.

Hãy đồng hành với một sàn giao dịch chân thực, đơn giản và đáng tin cậy

Luôn dẫn đầu thị trường với khả năng xử lý và khớp lệnh siêu tốc của chúng tôi. Bạn hãy tập trung vào những việc quan trọng khác còn chúng tôi sẽ đảm bảo các lệnh của bạn được thực hiện tức thì.
Tạo tài khoản miễn phí
Khớp lệnh theo thời gian thực
Khách hàng là trung tâm
Hơn 950 tài sản & thị trường giao dịch
Vốn đầu tư của bạn được giữ an toàn và bảo mật
Chi phí thấp và báo giá minh bạch

Bắt đầu giao dịch sau 4 bước

check icon

Đăng ký

Đăng ký NAGA miễn phí và nhận ngay tài khoản giao dịch demo với $10.000 vốn mô phỏng để sử dụng thử nền tảng.

Đăng ký
check icon

Xác minh

Trả lời bộ câu hỏi trắc nghiệm về kinh nghiệm giao dịch của bạn và gửi chúng tôi tài liệu chứng minh danh tính và nơi cư trú.

check icon

Nạp tiền

Nạp tiền thông qua bất kỳ phương thức thanh toán nào có trong danh sách của chúng tôi.

check icon

Giao dịch

Chủ động mở và đóng giao dịch hoặc đơn giản là sao chép tự động nhà giao dịch khác.

Bản quyền © 2023 – Mọi quyền được bảo lưu.

NAGA là thương hiệu của NAGA Group AG, một công ty FinTech của Đức được niêm yết công khai trên Sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt | WKN: A161NR | ISIN: DE000A161NR7.

Tất cả những nhãn hiệu xuất hiện trên trang web này đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

NAGA Group AG là tập đoàn gồm nhiều công ty như NAGA GLOBAL LLC, NAGA MARKETS EUROPE LTD, NAGA Technology GmbH, NAGA Pay GmbH và có mối liên hệ gần gũi với NAGAX Europe OÜ.

  • NAGA Global (SV) LLC, with a registered address at Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines, P.O. Box 2897.
  • NAGA Global (CY) Ltd, with registered address at Eurosure Tower, 3rdFloor, 2112 Nicosia, Cyprus.
  • NAGA Markets Europe Ltd, authorised and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (Licence No. 204/13), with registered address at Ariadnis 7, Moutagiaka, 4531 Limassol, Cyprus.
  • NAGA Capital Ltd, authorised and regulated by the Financial Services Authority Seychelles (License No. SD 026), with a registered address at CT House, Office 9A, 2nd Floor, Providence, Mahe, Seychelles.
  • NAGA Technology GmbH with registered address at Neustadter Neuer, Weg 22, 20459 Hamburg.

CẢNH BÁO RỦI RO: Phái sinh là những công cụ phức tạp và đi kèm rủi ro mất tiền nhanh do đòn bẩy. Một tỷ lệ lớn tài khoản nhà đầu tư cá nhân thua lỗ khi giao dịch phái sinh với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của phái sinh hay không và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro thua lỗ cao hay không.

Giao dịch với nền tảng NAGA Trader bằng cách đầu tư theo và/hoặc sao chép giao dịch của các nhà giao dịch khác đi kèm mức độ rủi ro cao, ngay cả khi việc đầu tư theo và/hoặc sao chép các nhà giao dịch có hiệu suất tốt nhất. Những rủi ro này bao gồm việc bạn có thể đầu tư theo/sao chép các quyết định giao dịch của các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm/không chuyên nghiệp hoặc các nhà giao dịch có mục đích hoặc ý định cuối cùng hay tình trạng tài chính có thể khác với bạn. Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, bạn nên dựa vào đánh giá của chính mình về người ra quyết định giao dịch và các điều khoản của tất cả các tài liệu pháp lý.

Restricted countries: NAGA Group AG does not provide services for the residents of certain countries, such as Afghanistan, Albania, American Samoa, Anguilla, Australia, Barbados, Belgium, Bermuda, British Antarctic Territory, British Indian Ocean Territory, British Virgin Islands, Burkina Faso, Cambodia, Canada (including Quebec), Cayman Islands, Central African Republic, Congo, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Falkland Islands, Gibraltar, Guam, Haiti, Iran, Iraq, Isle of Man, Israel, Japan, Jamaica, Jordan, Libyan Arab Jamahiriya, Mali, Monaco, Montserrat, Morocco, Mozambique, Myanmar, Nicaragua, Philippines, Pitcairn Island, Puerto Rico, Russian Federation, San Marino, Senegal, Serbia, Somalia, South Georgia and the South Islands, South Sudan, Sri Lanka, St. Helena, St. Helena dependencies (Ascension Island, Tristan da Cunha), Syrian Arab Republic, Tanzania, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turks and Caicos Islands, Uganda, Ukraine, United Kingdom, US Minor Islands, US Virgin Islands, USA, Vanuatu, Yemen, Zimbabwe.

Member of NAGA Group AG that is publicly listed in Frankfurt Stock Exchange.
close icon