Đầu tư
Sao chép giao dịch
Công cụ & Đào tạo
Công ty
VI
Đăng nhập

Đạt được nhiều hơn với
Cấp độ VIP của NAGA

IRON
BRONZE
SILVER
Phổ biến nhất 🔥
GOLD
DIAMOND
CRYSTAL
Tiền nạp tối thiểu
$250,00
$2.500,00
$5.000,00
$25.000,00
$50.000,00
100.000,00
Chênh lệch giá
Chênh lệch giá tiêu chuẩn (VD: EURUSD 1,7)
Chênh lệch giá tiêu chuẩn (VD: EURUSD 1,7)
Chênh lệch giá tiêu chuẩn (VD: EURUSD 1,7)
Chênh lệch giá tiêu chuẩn (VD: EURUSD 1,2)
Chênh lệch giá Platinum (VD: 0,9 đối với EURUSD)
Chênh lệch giá VIP (VD: 0,7 đối với EURUSD)
Thưởng sao chép tất cả công cụ
Nhận $0,12 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,15 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,18 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,22 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,27 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,32 cho mỗi giao dịch được sao chép
Thưởng sao chép tài khoản giao dịch NGC
Nhận $0,22 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,26 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,32 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,42 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,55 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,65 cho mỗi giao dịch được sao chép
Thưởng sao chép các CẶP FX
Nhận $0,50 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,60 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,70 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,80 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $1,00 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $1,20 cho mỗi giao dịch được sao chép
Bảng điều khiển PI
-
Giảm hoa hồng
Giảm hoa hồng đối với CFD cổ phiếu (0,20%)
Giảm hoa hồng đối với CFD cổ phiếu (0,20%)
Giảm hoa hồng đối với CFD cổ phiếu (0,20%)
Giảm hoa hồng đối với CFD cổ phiếu (0,10%)
Giảm hoa hồng đối với CFD cổ phiếu (0,10%)
Giảm hoa hồng đối với CFD cổ phiếu (0,10%)
Phí rút tiền
$5
$4
$3
$2
$1
$0
Giao dịch cổ phiếu miễn phí
Giao dịch cổ phiếu thật hoa hồng 0% (Khách hàng châu Âu)
Giao dịch cổ phiếu thật hoa hồng 0% (Khách hàng châu Âu)
Giao dịch cổ phiếu thật hoa hồng 0% (Khách hàng châu Âu)
Giao dịch cổ phiếu thật hoa hồng 0% (Khách hàng châu Âu)
Giao dịch cổ phiếu thật hoa hồng 0% (Khách hàng châu Âu)
Giao dịch cổ phiếu thật hoa hồng 0% (Khách hàng châu Âu)
Tín hiệu/Nghiên cứu
5 tín hiệu giao dịch NAGA mỗi ngày
5 tín hiệu giao dịch NAGA mỗi ngày
10 tín hiệu giao dịch NAGA mỗi ngày
15 tín hiệu giao dịch NAGA mỗi ngày
20 tín hiệu giao dịch NAGA mỗi ngày
20 tín hiệu giao dịch NAGA mỗi ngày
Hội thảo trực tuyến
Truy cập các hội thảo trực tuyến
Truy cập các hội thảo trực tuyến
Truy cập các hội thảo trực tuyến
Truy cập các hội thảo trực tuyến
Truy cập các hội thảo trực tuyến
Truy cập các hội thảo trực tuyến
Hướng dẫn một kèm một
-
-
2 mỗi tháng
4 mỗi tháng
8 mỗi tháng
Không giới hạn
Sách điện tử
SÁCH ĐIỆN TỬ CAO CẤP
SÁCH ĐIỆN TỬ CAO CẤP
SÁCH ĐIỆN TỬ CAO CẤP
Cảnh báo giao dịch
Truy cập các cuộc thi cao cấp
-
-
-
Gia tăng mức độ nhận diện của hồ sơ NAGA
-
-
-
-
Tiền nạp tối thiểu
IRON
$250,00
BRONZE
$2.500,00
SILVER
$5.000,00
GOLD
$25.000,00
DIAMOND
$50.000,00
CRYSTAL
100.000,00
Chênh lệch giá
IRON
Chênh lệch giá tiêu chuẩn (VD: EURUSD 1,7)
BRONZE
Chênh lệch giá tiêu chuẩn (VD: EURUSD 1,7)
SILVER
Chênh lệch giá tiêu chuẩn (VD: EURUSD 1,7)
GOLD
Chênh lệch giá tiêu chuẩn (VD: EURUSD 1,2)
DIAMOND
Chênh lệch giá Platinum (VD: 0,9 đối với EURUSD)
CRYSTAL
Chênh lệch giá VIP (VD: 0,7 đối với EURUSD)
Thưởng sao chép tất cả công cụ
IRON
Nhận $0,12 cho mỗi giao dịch được sao chép
BRONZE
Nhận $0,15 cho mỗi giao dịch được sao chép
SILVER
Nhận $0,18 cho mỗi giao dịch được sao chép
GOLD
Nhận $0,22 cho mỗi giao dịch được sao chép
DIAMOND
Nhận $0,27 cho mỗi giao dịch được sao chép
CRYSTAL
Nhận $0,32 cho mỗi giao dịch được sao chép
Thưởng sao chép tài khoản giao dịch NGC
IRON
Nhận $0,22 cho mỗi giao dịch được sao chép
BRONZE
Nhận $0,26 cho mỗi giao dịch được sao chép
SILVER
Nhận $0,32 cho mỗi giao dịch được sao chép
GOLD
Nhận $0,42 cho mỗi giao dịch được sao chép
DIAMOND
Nhận $0,55 cho mỗi giao dịch được sao chép
CRYSTAL
Nhận $0,65 cho mỗi giao dịch được sao chép
Thưởng sao chép các CẶP FX
IRON
Nhận $0,50 cho mỗi giao dịch được sao chép
BRONZE
Nhận $0,60 cho mỗi giao dịch được sao chép
SILVER
Nhận $0,70 cho mỗi giao dịch được sao chép
GOLD
Nhận $0,80 cho mỗi giao dịch được sao chép
DIAMOND
Nhận $1,00 cho mỗi giao dịch được sao chép
CRYSTAL
Nhận $1,20 cho mỗi giao dịch được sao chép
Bảng điều khiển PI
IRON
-
BRONZE
SILVER
GOLD
DIAMOND
CRYSTAL
Giảm hoa hồng
IRON
Giảm hoa hồng đối với CFD cổ phiếu (0,20%)
BRONZE
Giảm hoa hồng đối với CFD cổ phiếu (0,20%)
SILVER
Giảm hoa hồng đối với CFD cổ phiếu (0,20%)
GOLD
Giảm hoa hồng đối với CFD cổ phiếu (0,10%)
DIAMOND
Giảm hoa hồng đối với CFD cổ phiếu (0,10%)
CRYSTAL
Giảm hoa hồng đối với CFD cổ phiếu (0,10%)
Phí rút tiền
IRON
$5
BRONZE
$4
SILVER
$3
GOLD
$2
DIAMOND
$1
CRYSTAL
$0
Giao dịch cổ phiếu miễn phí
IRON
Giao dịch cổ phiếu thật hoa hồng 0% (Khách hàng châu Âu)
BRONZE
Giao dịch cổ phiếu thật hoa hồng 0% (Khách hàng châu Âu)
SILVER
Giao dịch cổ phiếu thật hoa hồng 0% (Khách hàng châu Âu)
GOLD
Giao dịch cổ phiếu thật hoa hồng 0% (Khách hàng châu Âu)
DIAMOND
Giao dịch cổ phiếu thật hoa hồng 0% (Khách hàng châu Âu)
CRYSTAL
Giao dịch cổ phiếu thật hoa hồng 0% (Khách hàng châu Âu)
Tín hiệu/Nghiên cứu
IRON
5 tín hiệu giao dịch NAGA mỗi ngày
BRONZE
5 tín hiệu giao dịch NAGA mỗi ngày
SILVER
10 tín hiệu giao dịch NAGA mỗi ngày
GOLD
15 tín hiệu giao dịch NAGA mỗi ngày
DIAMOND
20 tín hiệu giao dịch NAGA mỗi ngày
CRYSTAL
20 tín hiệu giao dịch NAGA mỗi ngày
Hội thảo trực tuyến
IRON
Truy cập các hội thảo trực tuyến
BRONZE
Truy cập các hội thảo trực tuyến
SILVER
Truy cập các hội thảo trực tuyến
GOLD
Truy cập các hội thảo trực tuyến
DIAMOND
Truy cập các hội thảo trực tuyến
CRYSTAL
Truy cập các hội thảo trực tuyến
Hướng dẫn một kèm một
IRON
-
BRONZE
-
SILVER
2 mỗi tháng
GOLD
4 mỗi tháng
DIAMOND
8 mỗi tháng
CRYSTAL
Không giới hạn
Sách điện tử
IRON
BRONZE
SILVER
GOLD
SÁCH ĐIỆN TỬ CAO CẤP
DIAMOND
SÁCH ĐIỆN TỬ CAO CẤP
CRYSTAL
SÁCH ĐIỆN TỬ CAO CẤP
Cảnh báo giao dịch
IRON
BRONZE
SILVER
GOLD
DIAMOND
CRYSTAL
Truy cập các cuộc thi cao cấp
IRON
-
BRONZE
-
SILVER
-
GOLD
DIAMOND
CRYSTAL
Tham gia NAGA để nhận được các đặc quyền và lợi ích mỗi khi bạn đạt cấp độ người dùng VIP mới. Bạn càng kiếm được nhiều từ giao dịch thì càng có khả năng trở thành người có ảnh hưởng tại NAGA và nhận được thêm nhiều quyền lợi đặc biệt.
Xem cấp độ của bạn

Hệ thống cấp độ người dùng VIP hoạt động như thế nào tại NAGA?

1
Tạo tài khoản NAGA của bạn
2
Thực hiện các yêu cầu cơ bản để đạt cấp độ người dùng VIP Iron
3
Đạt tới cấp độ VIP Crystal để nhận được trải nghiệm giao dịch tốt nhất
4
Nạp tiền để đạt trạng thái nâng cao của cấp độ người dùng VIP. Xem yêu cầu số tiền nạp cho mỗi cấp độ tại đây.
Bắt đầu

Cách để đạt cấp độ người dùng VIP cao hơn như thế nào?

Chúng tôi sẽ giải thích cho bạn cách hệ thống cấp độ người dùng VIP hoạt động đối với mỗi nhà giao dịch NAGA.
Trong công thức dưới đây, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn cách để đạt cấp độ nhà giao dịch Diamond bằng cách nạp chỉ 50% số tiền yêu cầu và trở thành nhà giao dịch thành công
+$25.000 đã được nạp
Đạt cấp độ Gold
+$25.000 lợi nhuận từ giao dịch tại NAGA
Đạt cấp độ Diamond
Xin lưu ý: cấp độ người dùng VIP của bạn tùy thuộc vào số tiền nạp ròng và có thể bị hạ xuống nếu bạn rút tiền. Tuy nhiên, nếu bạn thua lỗ khi giao dịch, điều này sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến cấp độ của bạn.
Bắt đầu
Yêu cầu cấp độ VIP nâng cao
Tiền nạp ròng tối thiểu
Iron
$250
Bronze
$2.500
Silver
$5.000
Gold
$25.000
Diamond
$50.000
Crystal
$100.000
Bắt đầu

Siêu ứng dụng của bạn dành cho đầu tư:

Cổ phiếu, Forex, chỉ số và ETF. Chọn tệpTìm hiểu thêm
Đào tạo miễn phí. Chúng tôi chỉ định một quản lý tài khoản cá nhân để hỗ trợ bạn. Đăng ký, nạp tiền và bạn có thể tận hưởng dịch vụ hỗ trợ miễn phí từ quản lý tài khoản cá nhân. Tìm hiểu thêm
Giao dịch sao chép. Theo dõi và sao chép các nhà giao dịch hàng đầu của chúng tôi, những người đã thành thạo các chiến lược giao dịch của mình. Lựa chọn từ hàng ngàn nhà giao dịch tại NAGA.Tìm hiểu thêm
Thử Tự động sao chép
Hiệu suất trong quá khứ không quyết định các kết quả trong tương lai.

Hãy đồng hành với một sàn giao dịch chân thực, đơn giản và đáng tin cậy

Chọn tệp
Tạo tài khoản — Miễn phí
Khớp lệnh thời gian thực
Sàn giao dịch được EU cấp phép và quản lý hoàn toàn
Khách hàng là trung tâm
Có thể giao dịch trên hơn 950 tài sản và thị trường
Vốn đầu tư của bạn được giữ an toàn và bảo mật
Phí thấp và định giá minh bạch

Bắt đầu giao dịch trong 4 bước

Đăng ký

Đăng ký miễn phí tại NAGA và nhận ngay tài khoản giao dịch demo với $10.000 vốn mô phỏng để sử dụng thử nền tảng.

Đăng ký

Xác minh

Chọn tệp

Nạp tiền

Nạp tiền thông qua bất kỳ phương thức thanh toán nào có trong danh sách của chúng tôi

Giao dịch

Chủ động mở và đóng giao dịch hoặc đơn giản là sao chép tự động nhà giao dịch khác.

Chính sách về Quyền riêng tư

Chính sách Cookie

Chính sách về Quyền riêng tưChính sách CookieĐiều khoản và Điều kiện

Website được sở hữu bởi NAGA Group AG và được điều hành bởi NAGA Global LLC - công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập theo luật của St. Vincent và Grenadines (1189 LLC 2021) và là một công ty con của NAGA Group.

Đăng ký:

  • NAGA Global (SV) LLC với địa chỉ đăng ký tại First Floor, First St. Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, VC0100, Saint Vincent & the Grenadines.
  • NAGA Global (CY) Ltd có địa chỉ đăng ký tại Eurosure Tower, 3rdFloor, 2112 Nicosia, Cyprus.
  • NAGA Markets Europe Ltd, được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (Giấy phép số 204/13), với địa chỉ đăng ký tại Ariadnis 7, Moutagiaka, 4531 Limassol, Cộng hòa Síp
  • CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy.

Giao dịch Có trách nhiệm: CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. Bạn nên cân nhắc xem mình có hiểu cách thức hoạt động của CFD và bạn có đủ khả năng chấp nhận nguy cơ mất tiền cao hay không. Thành tích quá khứ của thành viên cộng đồng NAGA không phải là chỉ báo đáng tin cậy về thành tích tương lai của người đó. Nội dung trên nền tảng giao dịch qua mạng xã hội của NAGA được tạo bởi các thành viên trong cộng đồng của nó và không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị nhân danh hoặc thay mặt cho NAGA.

Giao dịch với nền tảng NAGA Trader bằng cách đầu tư theo và/hoặc sao chép hoặc tái tạo giao dịch của các nhà giao dịch khác tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, ngay cả khi việc đầu tư theo và/hoặc sao chép hoặc tái tạo các nhà giao dịch thể hiện tốt nhất. Những rủi ro này bao gồm rủi ro mà bạn có thể đầu tư theo/sao chép các quyết định giao dịch của các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm/không chuyên nghiệp hoặc các nhà giao dịch có mục đích hoặc mục đích cuối cùng hay tình trạng tài chính có thể khác với bạn. Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, bạn nên dựa vào đánh giá của chính mình về người ra quyết định giao dịch và các điều khoản của tất cả các tài liệu pháp lý.

Khu vực bị hạn chế: NAGA Global Limited không cung cấp dịch vụ cho công dân của một số quốc gia nhất định như Hoa Kỳ, Canada, Việt Nam, Israel và Cộng hòa Hồi giáo Iran.