Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

1.1.
NAGA GLOBAL LLC (dalej: ”Spółka” lub „my”) jest zarejestrowana zgodnie z prawem Saint Vincent i Grenadynów pod numerem 1189 LLC 2021. Spółka posiada zezwolenie na prowadzenie działalności jako międzynarodowa spółka handlowa na mocy rozdziału 151 Ustawy z 2009 r. o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Saint Vincent i Grenadynów (dalej: „Ustawa”).
1.2.
Zgodnie z przepisami Ustawy, Spółka w Polityce prywatności (dalej: ”Polityka”) określa, w jaki sposób zbiera, przechowuje, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe Klienta.
1.3.
Niniejsza Polityka ma zastosowanie do dotychczasowych i potencjalnych Klientów oraz do osób odwiedzających stronę internetową (strony internetowe) Spółki.
1.4.
Spółka jest zobowiązana do ochrony i poszanowania prywatności danych osobowych Klienta uzyskanych podczas procesu Otwarcia konta, w tym informacji uzyskanych podczas odwiedzin Klienta na stronie internetowej (stronach internetowych) Spółki.
1.5.
Niniejsza Polityka wraz z naszymi Warunkami dostępnymi na naszej stronie internetowej. tutaj oraz wszelkimi innymi dokumentami, do których się odwołują, określa podstawę, na jakiej dane osobowe uzyskane od Ciebie i na Twój temat lub podczas naszej komunikacji telefonicznej bądź drogą poczty elektronicznej lub tradycyjnej będą przetwarzane przez Spółkę.
1.6.
Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych i w rezultacie odpowiadamy za decydowanie o sposobie, w jaki przechowujemy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, oraz jesteśmy zobowiązani do przekazania Ci informacji zawartych w niniejszej Polityce. Uważnie zapoznaj się z niniejszą Polityką, aby zrozumieć nasze praktyki w zakresie Twoich danych osobowych i sposobu postępowania z nimi.

2. Jakie informacje zbieramy na Twój temat i jak je wykorzystujemy?

2.1.
Spółka wykorzystuje dane osobowe Klienta zgodnie z globalnymi praktykami w zakresie ochrony danych. Spółka wykorzystuje, przechowuje i przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w sposób zgodny z Ustawą, niniejszą Polityką i Warunkami prowadzenia działalności Spółki.
2.2.
Aby otworzyć konto, Klient musi najpierw wypełnić internetowy formularz wniosku dostępny na stronie internetowej (stronach internetowych) Spółki, zaakceptować i wysłać internetowy formularz wniosku do Spółki oraz przekazać Spółce wszystkie wymagane dokumenty. Przy wypełnianiu internetowego formularza wniosku Klient jest proszony o przekazanie Spółce prywatnych informacji dla celów oceny wniosku Klienta oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami regulującymi świadczenie usług finansowych. Kiedy wnioskujesz o utworzenie konta, Spółka musi zebrać wszystkie lub niektóre z następujących informacji na Twój temat: :
 1. Imię i nazwisko.
 2. Adres zamieszkania.
 3. Data urodzenia.
 4. Rachunek za media.
 5. Adres e-mail.
 6. Numery telefonu.
 7. Numery dokumentu tożsamości, takiego jak paszport, prawo jazdy czy dowód osobisty.
 8. Twoje zdjęcie.
 9. Dane karty płatniczej (w tym dane karty kredytowej/debetowej i dane rachunku bankowego lub inne niezbędne informacje finansowe.
 10. Dane dokumentacji korporacyjnej w przypadku podmiotu.
2.3.
Informacje te są wykorzystywane przez Spółkę do kontaktu z Klientem w sprawach usług oferowanych przez Spółkę.
2.4.
Spółka może także poprosić o dalsze informacje w celu ulepszania swoich Usług świadczonych na rzecz Klientów.
2.5.
Klient jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Spółki o wszelkich zmianach dotyczących jego danych osobowych lub innych informacji mających znaczenie dla świadczenia przez Spółkę Usług finansowych na rzecz Klienta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: service@naga.com.
2.6.
Nie będziesz mógł złożyć wniosku o otworzenie konta ani zamawiać produktów lub usług od Spółki bez przekazania tych informacji.
2.7.
Kiedy kontaktujesz się z nami, Spółka musi zebrać Twoje dane osobowe w celu zweryfikowania Twojej tożsamości przed ujawnieniem Ci jakichkolwiek informacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych. Spółka nie będzie mogła zająć się Twoim zapytaniem, jeśli nie przekażesz wnioskowanych informacji. Spółka może także zbierać inne dane osobowe, jakie zdecydujesz się nam przekazać w trakcie naszej komunikacji, ale zostaną one wykorzystane wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania.

3. Wykorzystywanie informacji – cel i podstawa prawna

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, jeśli mamy ku temu podstawę prawną. Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie:
Wtedy, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania Umowy z Tobą. Przykładowo, do utworzenia Twojego konta i świadczenia usług płatniczych na Twoją rzecz.
W przypadkach, w których można tego oczekiwać na uzasadnionych podstawach w ramach prowadzenia naszej działalności i w których nie wywiera to istotnego wpływu na Twoje interesy, prawa lub wolności. Przykładowo, w celu doskonalenia sposobu, w jaki zarządzamy Twoimi płatnościami i przetwarzamy je.
W celu spełnienia naszych obowiązków prawnych. Przykładowo, w celu przekazywania danych osób zaangażowanych w nadużycia i zapobiegania praniu brudnych pieniędzy.
3.1.
Spółka może potrzebować Danych osobowych Klientów do:
 1. Weryfikacji tożsamości Klienta.
 2. Przetworzenia transakcji Klienta.
 3. Zarządzania kontem Klienta prowadzonym przez Spółkę.
 4. Wysyłania Klientowi informacji na temat usług transakcyjnych.
 5. Informowania Klienta o nowych produktach Spółki, usługach i innych kwestiach mających znaczenie dla stosunku handlowego pomiędzy Klientem a Spółką.
 6. Oraz udostępniania danych naszym dostawcom i innym osobom trzecim, takim jak instytucje bankowe, operatorzy płatności i operatorzy kart, wyłącznie wówczas, gdy wymagają tego usługi świadczone na rzecz Klienta.
3.2.
Na mocy obowiązujących przepisów i regulacji Spółka jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji obejmującej dane osobowe Klienta, dane handlowe, dokumenty wymagane do otwarcia konta, komunikację i wszystko inne, co dotyczy Klienta.
Poniższa tabela zawiera bliższe informacje na temat celów, w jakich wykorzystujemy dane na Twój temat, wraz z określeniem metody zbierania danych i podstawy prawnej ich wykorzystywania.
Cel
Podstawa prawna przetwarzania
Utworzenie konta i zarządzanie nim
 • złożenie wniosku i utworzenie Twojego konta;
 • administrowanie i zarządzanie Twoim kontem;
 • zachowanie informacji na temat profilu Twojego konta.
Wykonywanie naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie w zakresie dostarczania konta i usług.
Nasze prawnie uzasadnione interesy związane ze obsługą i doskonaleniem naszych usług świadczonych na Twoją rzecz.
Nasze zobowiązania prawne dotyczące zapewnienia zgodności z regulacjami, które mają do nas zastosowanie.
Sprawdzanie tożsamości i kontrole nadużyć
 • wykonywanie wymaganego sprawdzania Twojej tożsamości i umożliwianie Ci korzystania z Twojego konta i usług świadczonych przez Spółkę.
Wykonywanie naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie w zakresie dostarczania konta i usług.
Nasze prawnie uzasadnione interesy związane ze obsługą i doskonaleniem naszych usług świadczonych na Twoją rzecz.
Nasze zobowiązania prawne dotyczące zapewnienia zgodności z regulacjami, które mają do nas zastosowanie.
Ułatwianie korzystania z Twojego konta
 • administrowanie Twoimi transakcjami finansowymi (np. handel, inwestowanie, płatności, zwroty itd.);
 • przekazywanie szczegółów dotyczących Twoich transakcji;
 • przechowywanie ewidencji Twojej działalności transakcyjnej.
Wykonywanie naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie w zakresie dostarczania konta i usług.
Nasze prawnie uzasadnione interesy związane ze obsługą i doskonaleniem naszych usług świadczonych na Twoją rzecz.
Nasze zobowiązania prawne dotyczące zapewnienia zgodności z regulacjami, które mają do nas zastosowanie.
Monitorowanie sposobu, w jaki korzystasz z konta, w celu wykrywania nadużyć
 • wykrywanie przestępstw finansowych i zapobieganie im;
 • spełnianie naszych obowiązków prawnych i regulacyjnych;
 • zarządzanie ryzykiem dla nas, dla Ciebie i dla innych naszych użytkowników.
Wykonywanie naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie w zakresie dostarczania konta i usług.
Nasze prawnie uzasadnione interesy związane ze obsługą i doskonaleniem naszych usług świadczonych na Twoją rzecz.
Nasze zobowiązania prawne dotyczące zapewnienia zgodności z regulacjami, które mają do nas zastosowanie.
Komunikacja z Tobą i obsługa klienta
 • rozpatrywanie Twoich skarg lub zapytań;
 • przekazywanie Ci ważnych informacji lub informowanie o ważnych zmianach Twoich warunków.
Wykonywanie naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie w zakresie dostarczania konta i usług.
Nasze prawnie uzasadnione interesy związane ze obsługą i doskonaleniem naszych usług świadczonych na Twoją rzecz.
Nasze zobowiązania prawne dotyczące zapewnienia zgodności z regulacjami, które mają do nas zastosowanie.
Udostępnianie danych naszym dostawcom i innym osobom trzecim (takim jak instytucje bankowe, operatorzy płatności), gdy jest to wymagane
 • zobacz sekcję Ujawnianie informacji, aby uzyskać więcej informacji.
Wykonywanie naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie w zakresie dostarczania konta i usług.
Nasze prawnie uzasadnione interesy związane ze obsługą i doskonaleniem naszych usług świadczonych na Twoją rzecz.
Nasze zobowiązania prawne dotyczące zapewnienia zgodności z regulacjami, które mają do nas zastosowanie.
Zmiana celu
Spółka wykorzystuje Twoje dane osobowe wyłącznie w celach, w jakich je zebrała.
3.3.
Ujawnianie informacji
Na mocy Umowy Spółka ma prawo do ujawnienia Danych Klienta (w tym nagrań i dokumentów o charakterze poufnym, danych karty) w określonych okolicznościach. Zgodnie z Umową, Dane Klientów mogą być ujawniane:
 1. Kiedy wymaga tego prawo lub nakaz właściwego sądu.
 2. Właściwym organom w celu prowadzenia dochodzeń lub zapobiegania oszustwom, praniu brudnych pieniędzy lub innej działalności niezgodnej z prawem.
 3. Brokerowi w celu wykonania Poleceń lub Zleceń Klientów i w celach służących świadczeniu Usług Spółki na rzecz Klienta.
 4. Agencjom kredytowym i agencjom ds. zapobiegania nadużyciom, zewnętrznym dostawcom usług uwierzytelniania, bankom i innym instytucjom finansowym w celach badania zdolności kredytowej, zapobiegania nadużyciom, zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, identyfikacji lub analizy due diligence Klienta. W tym celu podmioty te mogą sprawdzać, czy dane przekazane przez Klienta są zgodne z danymi w bazie danych (publicznej lub niepublicznej), do której mają dostęp. Mogą także wykorzystać dane Klientów w przyszłości do udzielenia wsparcia innym spółkom w celu weryfikacji. Raport z wyszukiwania będzie przechowywany przez Spółkę.
 5. Innym usługodawcom, którzy tworzą, utrzymują lub przetwarzają bazy danych (elektroniczne lub inne), oferują usługi ewidencyjne, usługi przesyłania poczty elektronicznej, usługi przesyłania wiadomości lub podobne usługi, których celem jest wsparcie Spółki w zakresie zbierania, przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania Danych Klientów, kontakt z Klientem, doskonalenie świadczenia Usług lub działań Spółki realizowanych na podstawie Umowy.
 6. Rejestrom handlowym lub podobnym.
 7. Kiedy jest to niezbędne dla Spółki w celu wykonania lub obrony przysługujących jej praw przed sądem, trybunałem, arbitrem, rzecznikiem lub organem rządowym, w zależności od sytuacji.
 8. Na wniosek Klienta lub za zgodą Klienta.
 9. Spółkom Grupy i pracownikom Spółki dla potrzeb wykonywania ich obowiązków w celu realizacji Umowy lub zapewnienia efektywnego funkcjonowania Platformy Spółki, Zleceń automatycznych i funkcji Danych handlowych.

4. Środki bezpieczeństwa

4.1.
Dane Klientów są przechowywane na bezpiecznych serwerach. Spółka ogranicza dostęp do Danych Klientów wyłącznie do tych spośród swoich pracowników lub partnerów, którym są one potrzebne do realizacji Umowy.
4.2.
Chociaż Spółka dokłada wszelkich zasadnych starań w celu ochrony Danych Klientów, Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Internetu nie jest w pełni bezpieczne i z tego względu Spółka nie może zagwarantować bezpieczeństwa ani integralności danych osobowych przekazywanych przez Klienta lub do Klienta przez Internet.
4.3.
Systemy śledzenia stron internetowych mogą także zbierać dane dotyczące zakładek odwiedzanych przez Klienta, sposobu, w jaki odkrył stronę internetową Spółki, częstotliwości jego wizyt lub innych powiązanych działań. Informacje uzyskane przez Spółkę są wykorzystywane do ulepszania treści jej strony internetowej (stron internetowych) i mogą być wykorzystywane przez Spółkę do kontaktu z Klientem za pomocą środków odpowiednich dla Spółki w celu przekazania Klientowi informacji, które zdaniem Spółki mogą być użyteczne dla Klienta.

5. Twoje prawa

key 'privacyPolicy.rights.dataProtection (pl)' returned an object instead of string.
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych (powszechnie znanego jako „żądanie dostępu do danych przez osobę, której dane dotyczą”). W ten sposób możesz otrzymać kopię danych osobowych, jakie posiadamy na Twój temat, i sprawdzić, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem;
 • żądania sprostowania danych osobowych, jakie posiadamy na Twój temat. W ten sposób możesz sprostować niekompletne lub nieprawidłowe informacje, jakie posiadamy na Twój temat;
 • żądania usunięcia Twoich danych osobowych. W ten sposób możesz poprosić nas o usunięcie danych osobowych w sytuacji, gdy nie ma podstaw do dalszego ich przetwarzania. Masz także prawo poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu wobec ich przetwarzania (patrz poniżej);
 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W ten sposób możesz poprosić nas o wstrzymanie przetwarzania danych osobowych na Twój temat, np. jeśli chcesz, abyśmy stwierdzili ich prawidłowość lub określili podstawę ich przetwarzania; oraz
 • żądania kopii Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś, w w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także prawo do przesłania ich innemu administratorowi lub żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi.
 • sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie (lub prawnie uzasadnionym interesie osoby trzeciej) i Twoja szczególna sytuacja sprawia, że chcesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania na tej podstawie. Masz także prawo do sprzeciwu, jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego.
5.1.
W celu zgłoszenia żądania Klient może skontaktować się ze Spółką, potwierdzając swoją tożsamość i określając treść żądania. Konieczne może być wypełnienie i podpisanie Formularza żądania osoby, której dane dotyczą (dalej: „Formularz”), który zostanie przekazany Spółce i który umożliwi Spółce zidentyfikowanie Ciebie jako Klienta. Możemy zażądać określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość i odpowiednio przystąpić do realizacji Twojego żądania. Spółka zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty administracyjnej, jeśli żądanie zostanie uznane za nieuzasadnione lub nadmierne. W takich okolicznościach Spółka może odmówić realizacji żądania.
5.2.
Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki wykorzystano Twoje dane osobowe, skontaktuj się ze Spółką drogą poczty elektronicznej pod adresem: service@naga.com.

6. Zmiany w przyszłości

6.1.
Spółka zastrzega sobie prawo do przeglądów i zmian niniejszej Polityki z dowolnej przyczyny oraz do odpowiedniego zawiadamiania Klienta o takich zmianach poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji niniejszej Polityki na stronie internetowej (stronach internetowych) Klienta lub poinformowanie Klienta z 15-dniowym wyprzedzeniem. Klient odpowiada za regularne przeglądanie Polityki i jej zmian. Późniejsze korzystanie ze strony internetowej Spółki stanowi akceptację zmian Polityki Spółki przez Klienta.

7. Zapytania

7.1.
W razie pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt ze Spółką poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Działu Obsługi Klienta: service@naga.com.

Copyright © 2023 – Wszelkie prawa zastrzeżone.

NAGA jest znakiem towarowym The NAGA Group AG, niemieckiej firmy FinTech notowanej na giełdzie we Frankfurcie | WKN: A161NR | ISIN: DE000A161NR7.

Wszelkie znaki towarowe pojawiające się na tej stronie są własnością ich właścicieli.

NAGA Group AG jest spółką holdingową różnych firm, takich jak NAGA GLOBAL LLC, NAGA MARKETS EUROPE LTD, NAGA Technology GmbH, NAGA Pay GmbH i ma bliskie powiązania z NAGAX Europe OÜ.

 • NAGA Global (SV) LLC, z siedzibą zarejestrowaną pod adresem: Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, St. Vincent i Grenadyny, P.O. Box 2897.
 • NAGA Global (CY) Ltd z siedzibą zarejestrowaną pod adresem: Eurosure Tower, 3rdFloor, 2112 Nikozja, Cypr.
 • NAGA Markets Europe Ltd, spółka posiadająca zezwolenie i regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (licencja nr 204/13), z siedzibą zarejestrowaną pod adresem Ariadnis 7, Moutagiaka, 4531 Limassol, Cypr.
 • NAGA Capital Ltd. spółka posiadająca zezwolenie i podlegająca regulacji Urzędowi ds. Usług Finansowych Seszeli (licencja nr SD 026), z siedzibą zarejestrowaną pod adresem CT House, Office 9A, 2nd Floor, Providence, Mahe, Seszele.
 • NAGA Technology GmbH z siedzibą w Neustadter Neuer, Weg 22, 20459 Hamburg.

OSTRZEŻENIE O RYZYKU: Instrumenty pochodne są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. Wysoki procent kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu instrumentami pochodnymi z tym dostawcą. Powinieneś zastanowić się, czy rozumiesz, jak działają instrumenty pochodne i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Handel za pośrednictwem NAGA Trader poprzez śledzenie i/lub kopiowanie lub powielanie transakcji innych traderów wiąże się z wysokim poziomem ryzyka, nawet w przypadku śledzenia i/lub kopiowania lub powielania transakcji traderów osiągających najlepsze wyniki. Ryzyko to obejmuje ryzyko, że możesz naśladować/kopiować decyzje handlowe potencjalnie niedoświadczonych/nieprofesjonalnych traderów lub traderów, których ostateczny cel, zamiar lub status finansowy może różnić się od twojego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej powinieneś polegać na własnej ocenie osoby podejmującej decyzje handlowe oraz na warunkach całej dokumentacji prawnej.

Kraje objęte ograniczeniami: Grupa NAGA AG nie świadczy usług dla mieszkańców niektórych krajów, takich jak: Afganistan, Albania, Samoa Amerykańskie, Anguilla, Australia, Barbados, Belgia, Bermudy, Brytyjskie Terytorium Antarktyczne, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Burkina Faso, Kambodża, Kanada (w tym Quebec), Kajmany, Republika Środkowoafrykańska, Kongo, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Falklandy, Gibraltar, Guam, Haiti, Iran, Irak, Wyspa Man, Izrael, Japonia, Jamajka, Jordania, Arabska Libijska Dżamahirija, Mali, Monako, Montserrat, Maroko, Mozambik, Myanmar, Nikaragua, Filipiny, Wyspa Pitcairn, Puerto Rico, Federacja Rosyjska, San Marino, Senegal, Serbia, Somalia, Południowa Gruzja i Wyspy Południowe, Południowy Sudan, Sri Lanka, Św. Helena, terytoria zależne od św. Heleny (Wyspa Wniebowstąpienia, Tristan da Cunha), Syryjska Republika Arabska, Tanzania, Trynidad i Tobago, Tunezja, Turcja, Wyspy Turks i Caicos, Uganda, Ukraina, Wielka Brytania, Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, USA, Vanuatu, Jemen, Zimbabwe.

Członek NAGA Group AG notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie.
close icon