Privacybeleid

1. Inleiding

1.1.
NAGA GLOBAL LLC (hierna te noemen "Vennootschap", "wij", "ons", "onze"), is opgericht naar het recht van Saint Vincent en de Grenadines met Registratienummer 1189 LLC 2021. De Vennootschap is erkend als internationale handelsvennootschap krachtens Hoofdstuk 151 van de Limited Liability Companies Act van Saint Vincent en de Grenadines in 2009 (hierna de "Wet").
1.2.
In overeenstemming met de bepalingen van de Wet, zet de Onderneming in het Privacybeleid (hierin het "Beleid") uiteen hoe zij persoonsgegevens van de Klant verzamelt, onderhoudt, gebruikt en openbaar maakt.
1.3.
Dit Beleid geldt zowel voor bestaande als mogelijke toekomstige klanten en voor bezoekers van de website(s) van de Onderneming.
1.4.
De Onderneming verplicht om de privacy te beschermen en te respecteren van de persoonsgegevens van de klant die zij verkrijgt tijdens het openen van een account, inclusief de gegevens die worden verkregen bij bezoek van de Klant aan de website(s) van de Onderneming.
1.5.
U kunt dit beleid, onze Algemene Voorwaarden en alle andere documenten waarnaar wordt verwezen hier inzien op onze website. In het beleid wordt uitgelegd op welke grond wij uw persoonsgegevens verzamelen en hoe wij die en andere gegevens die wij verkrijgen als u via e-mail, telefoon of post contact met ons opneemt, verwerken.
1.6.
Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en voor de beslissing hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken. Wij zijn verplicht om op de hoogte te brengen van de inhoud van dit Privacybeleid. Lees het aandachtig door, zodat u begrijpt hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en hoe wij deze behandelen.

2. Welke gegevens verzamelen wij over u en hoe gebruiken wij die

2.1.
De Onderneming gebruikt de persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de wereldwijde praktijken inzake gegevensbescherming. De Onderneming zal de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend gebruiken, opslaan, verwerken en behandelen volgens de Wet, dit Privacybeleid en de Algemene Bedrijfsvoorwaarden.
2.2.
De Klant moet eerst het online aanvraagformulier invullen dat te vinden is op de website(s) van de Onderneming, akkoord gaan met het online aanvraagformulier en dat indienen bij de Onderneming. Hij moet daarbij alle vereiste documenten indienen voor het openen van een rekening bij de Onderneming. Bij het invullen van het online aanvraagformulier vraagt de Onderneming aan de klant persoonsgegevens te verstrekken, zodat wij de aanvraag kunnen beoordelen en voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het verlenen van financiële diensten. Als u een aanvraag indient om een account aan te maken, moet de onderneming enkele of alle van de volgende persoonsgegevens verzamelen:
 1. Naam.
 2. Woonadres.
 3. Geboortedatum.
 4. Energierekening.
 5. E-mailadres.
 6. Telefoonnummers.
 7. Nummer van een identiteitsbewijs zoals paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.
 8. Uw foto.
 9. Gegevens van betaalkaarten (inclusief kredietkaart/betaalkaart en bankrekeninggegevens en/of andere nodige financiële informatie.
 10. Gegevens van bedrijfsdocumenten in geval van een rechtspersoon.
2.3.
Deze informatie zal door de Onderneming worden gebruikt om contact op te nemen met de Klant voor informatie over de door de Vennootschap aangeboden diensten
2.4.
De Onderneming kan van tijd tot tijd ook nadere gegevens vragen om haar Diensten aan de klant te verbeteren.
2.5.
De klant dient de Onderneming onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in zijn persoons- en/of enige andere gegevens die voor de Onderneming relevant zijn voor de Financiële Dienstverlening aan de Klant, door een e-mail te sturen naar service@naga.com.
2.6.
Zonder deze gegevens te verstrekken kunt u zich niet aanmelden om een account aan te maken of producten of diensten bij het bedrijf te bestellen.
2.7.
Als u contact met ons opneemt moet de Onderneming, in verband met gegevensbeveiliging, uw persoonsgegevens verzamelen om uw identiteit te verifiëren voordat we informatie kunnen verstrekken. De Onderneming kan uw vraag alleen behandelen als u de gevraagde gegevens verstrekt. De Onderneming kan ook andere persoonsgegevens verzamelen die u ons wilt verstrekken tijdens de communicatie met ons, maar zal deze alleen gebruiken voor de behandeling van uw vraag.

3. Gebruik van informatie - doel en rechtsgrondslag

Wij gebruiken uw persoonsgegevens als wij daartoe een rechtsgrondslag hebben. Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken:
Als dat nodig is om een Overeenkomst met u aan te gaan en/of uit te voeren. Bijvoorbeeld om uw account aan te maken en betaaldiensten aan u te verlenen.
In gevallen waarin dit redelijkerwijs verwacht kan worden als onderdeel van onze bedrijfsvoering en die geen wezenlijke invloed hebben op uw belangen, rechten of vrijheden. Bijvoorbeeld om de manier waarop wij uw betalingen beheren en verwerken of te verbeteren.
Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld om gegevens door te geven van personen die betrokken zijn bij fraude en om controles uit te voeren tegen het witwassen van geld.
3.1.
De onderneming kan de persoonsgegevens van de klant nodig hebben:
  Om de identiteit van de klant te verifiëren.
Om de transactie van de klant te verwerken.Om de rekening van de klant bij de onderneming te beheren.Om de klant informatie te sturen over transactieservices. Om de Klant te informeren over nieuwe producten van de Vennootschap, diensten en andere informatie die relevant is voor de zakelijke relatie van de Klant met de Vennootschap.En om informatie te delen met onze leveranciers en andere derde partijen, zoals bankinstellingen, betalingsfacilitators en kaartaanbiders, alleen als dat nodig is voor de diensten die aan de klant worden geleverd.
3.2.
Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving is de Onderneming verplicht om registers bij te houden met persoonsgegevens van de Klant, handelsinformatie, documenten betreffende het openen van een rekening, mededelingen en andere zaken met betrekking tot de Klant.
In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over de doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken, met de bijbehorende verzamelmethoden en rechtsgrondslag waarop wij ons baseren voor het gebruik ervan.
Doelstelling
Rechtmatige grondslag voor de verwerking
Het aanmaken en beheren van uw account
 • om u aan te melden en een account aan te meken,
 • om uw account bij te houden en te beheren:
 • om uw accoungegevens te behouden.
Om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen bij het verstrekken van de rekening en diensten.
Onze legitieme belangen om onze diensten aan u uit te voeren en te verbeteren.
Onze wettelijke verplichtingen om te voldoen aan regelgeving die op ons van toepassing is.
Het uitvoeren van identificatie- en fraudecontroles
 • om de vereiste controles van uw identiteit uit te voeren en u in staat te stellen uw rekening en de door de Onderneming aangeboden diensten te gebruiken.
Om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen bij het verstrekken van de rekening en diensten.
Onze legitieme belangen om onze diensten aan u uit te voeren en te verbeteren.
Onze wettelijke verplichtingen om te voldoen aan regelgeving die op ons van toepassing is.
Het faciliteren van uw gebruik van uw account
 • om uw financiële transacties te beheren (bv. handelstransacties, beleggingen, betaling, terugbetalingen enz.);
 • om gegevens over uw transacties te verstrekken;
 • om gegevens over uw transactieactiviteiten te bewaren;
Om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen bij het verstrekken van de rekening en diensten.
Onze legitieme belangen om onze diensten aan u uit te voeren en te verbeteren.
Onze wettelijke verplichtingen om te voldoen aan regelgeving die op ons van toepassing is.
Toezicht houden op uw gebruik van de rekening om frauduleus gedrag op te sporen
 • om financiële criminaliteit op te sporen en te voorkomen;
 • om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen;
 • om risico's te beheren voor ons, u en onze andere gebruikers;
Om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen bij het verstrekken van de rekening en diensten.
Onze legitieme belangen om onze diensten aan u uit te voeren en te verbeteren.
Onze wettelijke verplichtingen om te voldoen aan regelgeving die op ons van toepassing is.
Communicatie met u en het bieden van klantenservice
 • om uw klacht of vraag te beoordelen;
 • om u op de hoogte te brengen van belangrijke informatie of wijzigingen in uw algemene voorwaarden;
Om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen bij het verstrekken van de rekening en diensten.
Onze legitieme belangen om onze diensten aan u uit te voeren en te verbeteren.
Onze wettelijke verplichtingen om te voldoen aan regelgeving die op ons van toepassing is.
Indien nodig, gegevens delen met onze leveranciers en andere derde partijen (zoals bankinstellingen, betalingsfacilitators)
 • Raadpleeg het onderdeel Bekendmaking van uw gegevens voor meer informatie.
Om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen bij het verstrekken van de rekening en diensten.
Onze legitieme belangen om onze diensten aan u uit te voeren en te verbeteren.
Onze wettelijke verplichtingen om te voldoen aan regelgeving die op ons van toepassing is.
Wijziging van het doel
De Onderneming zal uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij die heeft verzameld.
3.3.
Gegevensoverdracht
Op grond van de Overeenkomst heeft de Onderneming het recht om in bepaalde omstandigheden klantgegevens (waaronder opnamen en vertrouwelijke documenten, kaartgegevens) openbaar te maken. Volgens de Overeenkomst kan informatie over Cliënten openbaar worden gemaakt:
 1. Als dat vereist is door de wet of een gerechtelijk bevel van een bevoegde rechtbank.
 2. Aan relevante autoriteiten voor het onderzoeken of voorkomen van fraude, witwassen van geld of andere illegale activiteiten.
 3. Aan een broker zodat deze de Instructies of Orders van klanten kan uitvoeren en voor doeleinden die ondersteunend zijn aan de levering van de Diensten van de Onderneming aan de Klant.
 4. Aan kredietinformatie- en fraudepreventiebureaus, derde verificatiedienstverleners, banken en andere financiële instellingen voor kredietcontrole, het voorkomen van fraude en het witwassen van geld, identificatie of due diligence-controles van de Klant. Daartoe mogen zij de door de Klant verstrekte gegevens vergelijken met gegevens in een (al dan niet openbare) databank waartoe zij toegang hebben. Ze mogen de klantgegevens in de toekomst ook gebruiken om andere bedrijven te helpen bij verificatiedoeleinden. De Onderneming bewaart een verslag van de zoekopdracht.
 5. Aan andere dienstverleners die (al dan niet elektronische) databases opstellen, onderhouden of verwerken, diensten aanbieden op het gebied van het bijhouden van registers, e-mailverzending, berichtendiensten of soortgelijke diensten die bedoeld zijn om de Onderneming te helpen bij het verzamelen, opslaan, verwerken en gebruiken van klantgegevens of om contact op te nemen met de Klant of om de levering van de Diensten van de Onderneming of activiteiten in het kader van de Overeenkomst te verbeteren.
 6. Aan een transactie- of soortgelijk register.
 7. Indien nodig voor de Onderneming om haar wettelijke rechten te verdedigen of uit te oefenen tegenover een rechtbank, tribunaal, arbiter, ombudsman of overheidsinstantie, al naar gelang het geval.
 8. Op verzoek van of met toestemming van de Klant.
 9. Aan de bedrijven van de Groep en aan de werknemers van de Onderneming zodat zij hun taken ter bevordering van de Overeenkomst kunnen uitvoeren, of om de efficiënte werking van het platform van de Onderneming, automatische orders en handelsgegevensfuncties te verzekeren.

4. Veiligheidsmaatregelen

4.1.
De Klantgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. De Onderneming beperkt de toegang tot Klanteninformatie tot werknemers of partners die de gegevens moeten kennen om de uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken.
4.2.
Hoewel de Onderneming alle redelijke inspanningen zal leveren om de klantgegevens te beveiligen, erkent de Klant dat het gebruik van het internet niet volledig veilig is en dat de Onderneming daarom de veiligheid of integriteit van de persoonsgegevens die via het internet van de Klant of naar de Klant worden overgedragen, niet kan garanderen.
4.3.
Trackingsystemen van websites kunnen ook gegevens verzamelen over de pagina's die de Klant heeft bezocht, hoe hij de website van de Vennootschap heeft ontdekt, hoe vaak hij de website bezoekt en andere acties die daarmee verband houden. De gegevens die de Onderneming verkrijgt worden gebruikt om de inhoud van haar website(s) te verbeteren of om contact op te nemen met de Klant, via de middelen die de Onderneming geschikt acht, voor het verstrekken van informatie die mogelijk nuttig kan zijn voor de Klant.

5. Uw rechten

key 'privacyPolicy.rights.dataProtection (nl)' returned an object instead of string.
 • verzoek tot toegang tot uw persoonsgegevens (algemeen bekend als een "verzoek om toegang tot gegevens"). Hiermee kunt u een afschrift ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren en controleren of wij deze gegevens rechtmatig verwerken;
 • verzoek tot correctie van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Hiermee kunt u de onvolledige of onjuiste persoonsgegevens die wij over u bewaren corrigeren;
 • verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u een verzoek indienen voor het wissen of verwijderen van uw persoonsgegevens indien er geen goede reden is waarom wij deze gegevens zouden blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen door gebruik te maken van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan (zie hieronder);
 • verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u ons verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens over u op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid of de reden voor de verwerking ervan vaststellen; en
 • verzoeken om een kopie van uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, via een algemeen en machineleesbaar formaat, met het recht om deze over te dragen, of om ons te verzoeken die rechtstreeks over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons baseren op een rechtmatig belang (of dat van een derde partij) en er iets in uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond. U heeft ook het recht om bezwaar te maken als wij uw persoonsgegevens verwerken voor directe marketingdoeleinden.
5.1.
De Klant kan een verzoek indienen door contact op te nemen met de Onderneming, zijn identiteit te verifiëren en het verzoek nader toelichten. De Klant kan worden gevraagd om het Verzoekformulier (het Formulier) gericht aan de Onderneming in te vullen en te ondertekenen, zodat de Onderneming u als Klant kan identificeren. Wij vragen u mogelijk nadere gegevens, zodat we uw identiteit kunnen bevestigen en uw verzoek dienovereenkomstig behandelen. De Onderneming behoudt zich het recht voor om administratiekosten in rekening te brengen als het verzoek als ongegrond of excessief wordt beschouwd. In die gevallen kan de Onderneming weigeren om aan het verzoek te voldoen.
5.2.
Bent u het niet eens met de manier waarop uw persoonsgegevens gebruikt zijn, neem dan contact met ons op via e-mail naar service@naga.com.

6. Toekomstige wijzigingen

6.1.
De Onderneming behoudt zich het recht voor om dit Beleid van tijd tot tijd om welke reden dan ook te herzien en te wijzigen en de Klant van dergelijke wijzigingen op de hoogte te brengen door een bijgewerkte versie van dit Beleid op de website(s) van de Onderneming te plaatsen of de Klant hiervan 15 dagen van tevoren in kennis te stellen. De Klant is verantwoordelijk voor het regelmatig doornemen van het Beleid en de eventuele wijzigingen daarvan. Het gebruik van de website van de Onderneming houdt in dat de Klant akkoord gaat met de wijzigingen in het Beleid van de Onderneming.

7. Vragen

7.1.
Heeft u vragen over dit Beleid, neem dan contact op met de Onderneming door een e-mail te sturen naar de Klantenservice op service@naga.com.

Copyright © 2023 – Alle rechten voorbehouden.

NAGA is een handelsmerk van de NAGA Group AG, een in Duitsland gevestigd Fintech-bedrijf dat genoteerd is aan de beurs van Frankfurt | WKN: A161NR | ISIN: DE000A161NR7.

Alle handelsmerken op deze website zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

De NAGA Group AG is de holding van verschillende bedrijven, zoals NAGA GLOBAL LLC, NAGA MARKETS EUROPE LTD, NAGA Technology GmbH, NAGA Pay GmbH en heeft een nauwe band met NAGAX Europe OÜ.

 • NAGA Global (SV) LLC, met als statutaire zetel Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, Saint Vincent en de Grenadines, postbus 2897.
 • NAGA Global (CY) Ltd, met als statutaire zetel Eurosure Tower, 3rdFloor, 2112 Nicosia, Cyprus.
 • NAGA Markets Europe Ltd, geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (Licentienr. 204/13), met als statutaire zetel Ariadnis 7, Moutagiaka, 4531 Limassol, Cyprus.
 • NAGA Capital Ltd, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Services Authority Seychelles (Licentienr. SD 026), met als statutaire zetel CT House, Office 9A, 2nd Floor, Providence, Mahe, Seychellen.
 • NAGA Technology GmbH met als statutaire zetel te Neustadter Neuer, Weg 22, 20459 Hamburg.

RISICOWAARSCHUWING: derivaten zijn complexe instrumenten en gaan gepaard met een hoog risico om snel geld te verliezen door leverage. Een hoog percentage van de accounts van particuliere beleggers verliest geld bij het handelen in derivaten bij deze aanbieder. U moet overwegen of u begrijpt hoe derivaten werken en of u het hoge risico kunt lopen om uw geld te verliezen.

Handelen met NAGA Trader door het volgen en/of kopiëren of repliceren van handelstransacties van andere handelaars brengt hoge risico's met zich mee, zelfs wanneer de best presterende handelaars worden gevolgd en/of gekopieerd of gerepliceerd. Dergelijke risico's omvatten het risico dat u de handelsbeslissingen van mogelijk onervaren/onprofessionele handelaars volgt/kopieert of handelaars wier uiteindelijke doel of intentie of financiële status kan verschillen van die van u. Voordat u een beleggingsbeslissing neemt, moet u vertrouwen op uw eigen beoordeling van de persoon die de handelsbeslissingen neemt en op de voorwaarden van alle juridische documentatie.

Geblokkeerde landen: NAGA Group AG verleent geen diensten aan inwoners van bepaalde landen, zoals Afghanistan, Albanië, Amerikaans Samoa, Anguilla, Australië, Barbados, België, Bermuda, Brits Antarctisch Territorium, Brits Indische Oceaanterritorium, Britse Maagdeneilanden, Burkina Faso, Cambodja, Canada (inclusief Quebec), Kaaimaneilanden, Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo, Democratische Volksrepubliek Korea, Democratische Republiek Congo, Eiland Man, Falklandeilanden, Gibraltar, Guam, Haïti, Iran, Irak, Israël, Japan, Jamaica, Jordanië, Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriyah, Mali, Monaco, Montserrat, Marokko, Mozambique, Myanmar, Nicaragua, Filipijnen, Pitcairneilanden, Puerto Rico, Russische Federatie, San Marino, Senegal, Servië, Somalië, Zuid-Georgië en de Zuidelijke Eilanden, Zuid-Soedan, Sri Lanka, Sint-Helena (Ascension en Tristan da Cunha Helena), Arabische Republiek Syrië, Tanzania, Trinidad en Tobago, Tunesië, Turkije, Turks- en Caicoseilanden, Oeganda, Oekraïne, Verenigd Koninkrijk, Amerikaanse Kleinere Afgelegen Eilanden, Amerikaanse Maagdeneilanden, Verenigde Staten, Vanuatu, Jemen, Zimbabwe.

Lid van de NAGA Group AG, genoteerd op de effectenbeurs van Frankfurt.
close icon