Zásady ochrany osobních údajů

1. Úvod

1.1.
NAGA GLOBAL LLC (dále jen „Společnost”, „my“, „nás“, „naše“), je založena podle práva Svatého Vincenta a Grenadin s registrací 1189 LLC 2021. Společnost je držitelem licence jako mezinárodní obchodní společnost podle Zákona o společnostech s ručením omezeným, kapitola 151, Svatého Vincence a Grenadin z roku 2009 (dále jen „zákon“).
1.2.
Společnost v souladu s ustanoveními zákona uvádí v Zásadách ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“), jakým způsobem shromažďuje, uchovává, používá a zveřejňuje osobní údaje Klienta.
1.3.
Tyto zásady se vztahují na stávající a potenciální klienty i na všechny návštěvníky webových stránek společnosti.
1.4.
Společnost se zavazuje chránit a respektovat soukromí osobních údajů klienta, které získá během procesu otevření účtu, včetně informací získaných během návštěvy klienta na webových stránkách společnosti.
1.5.
Tyto zásady spolu s našimi smluvními podmínkami, které jsou k dispozici na našich webových stránkách zde, a dalšími dokumenty, na které se v nich odkazuje, stanoví, na jakém základě bude společnost zpracovávat veškeré osobní údaje, které od vás a o vás shromažďujeme, nebo když s námi komunikujete e-mailem, telefonicky nebo poštou.
1.6.
Jsme správcem vašich osobních údajů, a proto jsme zodpovědní za rozhodování o tom, jakým způsobem uchováváme a používáme vaše osobní údaje, a jsme povinni vás informovat o informacích obsažených v těchto zásadách. Přečtěte si prosím pozorně tyto Zásady, abyste pochopili naše postupy týkající se vašich osobních údajů a způsobu, jakým s nimi nakládáme.

2. Jaké informace o vás shromažďujeme a jak je používáme.

2.1.
Společnost bude používat osobní údaje klienta v souladu s celosvětovými postupy ochrany osobních údajů. Společnost bude používat, uchovávat, zpracovávat a nakládat s osobními údaji klienta pouze v souladu se zákonem, těmito zásadami a obchodními podmínkami společnosti.
2.2.
Klient musí nejprve vyplnit online formulář žádosti, který nalezne na webových stránkách Společnosti, akceptovat a odeslat online formulář žádosti Společnosti a poskytnout Společnosti všechny požadované dokumenty k otevření účtu u Společnosti. Vyplněním online formuláře žádosti je Klient vyzván, aby Společnosti poskytl soukromé informace, abychom mohli posoudit žádost Klienta a dodržet platné zákony a předpisy upravující poskytování finančních služeb. Při podání žádosti o zřízení účtu o vás Společnost potřebuje shromáždit některé nebo všechny následující údaje:
 1. Jméno.
 2. Adresa bydliště.
 3. Datum narození.
 4. Účet za služby.
 5. Emailová adresa.
 6. Telefonní čísla.
 7. Čísla identifikačních dokladů, jako je cestovní pas, řidičský průkaz nebo občanský průkaz.
 8. Vlastní fotografie.
 9. Údaje o platební kartě (včetně údajů o kreditní / debetní kartě a bankovním účtu a/nebo dalších nezbytných finančních informací.
 10. Údaje o firemní dokumentaci v případě právnické osoby.
2.3.
Tyto informace použije společnost ke kontaktování klienta za účelem získání informací o službách nabízených společností.
2.4.
Společnost si může čas od času vyžádat další informace za účelem zlepšení svých služeb pro klienty.
2.5.
Klient je povinen neprodleně informovat Společnost, pokud dojde ke změně jeho osobních identifikačních údajů a/nebo jiných údajů, které jsou pro Společnost důležité pro poskytování finančních služeb Klientovi, a to zasláním e-mailu na adresu service@naga.com..
2.6.
Bez poskytnutí těchto údajů nebudete moci požádat o vytvoření účtu nebo objednat produkty či služby společnosti.
2.7.
Když nás budete kontaktovat, společnost bude muset kvůli bezpečnosti údajů shromáždit vaše osobní údaje, aby ověřila vaši totožnost, než vám sdělí jakékoli informace. Společnost nebude moci vyřídit váš dotaz, pokud jí neposkytnete požadované informace. Společnost může shromažďovat i jakékoli další osobní údaje, které se nám rozhodnete poskytnout při komunikaci s námi, ale budou použity pouze pro účely vyřízení vašeho dotazu.

3. Použití informací - účel a právní základ

Vaše osobní údaje použijeme, pokud k tomu máme zákonný důvod. Vaše údaje budeme používat pouze:
Pokud je to pro nás nezbytné k uzavření a/nebo plnění smlouvy s vámi. Například k vytvoření vašeho účtu a poskytování platebních služeb.
V případech, kdy to lze rozumně očekávat v rámci našeho podnikání, pokud to nebude mít podstatný dopad na vaše zájmy, práva nebo svobody. Například za účelem zlepšení způsobu, jakým spravujeme a zpracováváme vaše platby.
Pro dodržování našich zákonných povinností. Například k předání údajů o osobách, které se podílejí na podvodech, a k provádění kontrol proti praní špinavých peněz.
3.1.
Společnost může potřebovat osobní údaje klientů:
 1. Pro ověření totožnosti klienta.
 2. Pro zpracování transakce klienta.
 3. Pro správu účtu, který má klient u společnosti.
 4. Pro zasílání informací o transakčních službách klientovi.
 5. Pro informování klienta o nových produktech Společnosti, službách a dalších informacích, které jsou relevantní pro obchodní vztah Klienta se Společností.
 6. Pro sdílení informací s našimi dodavateli a dalšími třetími stranami, jako jsou bankovní instituce, zprostředkovatelé platebního styku a provozovatelé platebních karet, pouze pokud je to nutné pro služby poskytované Klientovi.
.
3.2.
Podle platných zákonů a předpisů je společnost povinna uchovávat záznamy obsahující osobní údaje klienta, informace o obchodování, dokumenty o založení účtu, komunikaci a vše ostatní, co se týká klienta.
V níže uvedené tabulce jsou uvedeny další informace o účelech, pro které údaje o vás používáme, s odpovídajícími způsoby shromažďování a právním základem, o který se při jejich používání opíráme.
Cíl
Zákonný základ pro zpracování
Vytvoření a správa vašeho účtu
 • pro žádost o účet a jeho vytvoření;
 • pro správu a řízení vašeho účtu;
 • pro uchování informací o profilu vašeho účtu.
Pro plnění našich smluvních závazků vůči vám při poskytování účtu a služeb.
Náš oprávněný zájem na provozování a zlepšování našich služeb pro vás.
Naše zákonné povinnosti dodržovat předpisy, které se na nás vztahují.
Provádění kontrol totožnosti a podvodů
 • provádět požadované kontroly vaší totožnosti a umožnit vám používat váš účet a služby poskytované společností.
Pro plnění našich smluvních závazků vůči vám při poskytování účtu a služeb.
Náš oprávněný zájem na provozování a zlepšování našich služeb pro vás.
Naše zákonné povinnosti dodržovat předpisy, které se na nás vztahují.
Usnadnění používání vašeho účtu
 • ke správě vašich finančních transakcí (např. obchodování, investování, platby, náhrady atd.);
 • pro poskytování údajů o vašich transakcích;
 • pro uchovávání záznamů o vašich transakcích.
Pro plnění našich smluvních závazků vůči vám při poskytování účtu a služeb.
Náš oprávněný zájem na provozování a zlepšování našich služeb pro vás.
Naše zákonné povinnosti dodržovat předpisy, které se na nás vztahují.
Monitorování vašeho používání účtu za účelem odhalení podvodného chování.
 • pro odhalování a prevenci finanční kriminality;
 • pro splnění našich zákonných a regulačních povinností;
 • k řízení rizik pro nás, vás a naše ostatní uživatele.
Pro plnění našich smluvních závazků vůči vám při poskytování účtu a služeb.
Náš oprávněný zájem na provozování a zlepšování našich služeb pro vás.
Naše zákonné povinnosti dodržovat předpisy, které se na nás vztahují.
Komunikace s vámi a poskytování zákaznické podpory
 • pro vyšetření vaší stížnosti nebo dotazu;
 • pro to, abychom vás informovali o důležitých informacích nebo změnách smluvních podmínek.
Pro plnění našich smluvních závazků vůči vám při poskytování účtu a služeb.
Náš oprávněný zájem na provozování a zlepšování našich služeb pro vás.
Naše zákonné povinnosti dodržovat předpisy, které se na nás vztahují.
Sdílení údajů s našimi dodavateli a dalšími třetími stranami (např. bankovními institucemi, zprostředkovateli plateb), pokud je to nutné.
 • další informace naleznete v části Zpřístupnění vašich informací.
Pro plnění našich smluvních závazků vůči vám při poskytování účtu a služeb.
Náš oprávněný zájem na provozování a zlepšování našich služeb pro vás.
Naše zákonné povinnosti dodržovat předpisy, které se na nás vztahují.
Změna účelu
Společnost bude vaše osobní údaje používat pouze pro účely, pro které je shromáždila.
3.3.
Sdělení informací
Podle Smlouvy má Společnost právo za určitých okolností zveřejnit informace o Klientovi (včetně záznamů a dokumentů důvěrné povahy, údajů o kartách). V souladu se Smlouvou mohou být Informace klientů zveřejněny:
 1. Pokud to vyžaduje zákon nebo soudní příkaz příslušného soudu.
 2. Příslušným orgánům za účelem vyšetřování nebo prevence podvodů, praní špinavých peněz nebo jiné nezákonné činnosti.
 3. Zprostředkovateli za účelem provádění Pokynů nebo Příkazů Klientů a pro účely související s poskytováním Služeb Společnosti Klientovi.
 4. Agenturám pro úvěrové reference a prevenci podvodů, třetím poskytovatelům ověřovacích služeb, bankám a jiným finančním institucím pro účely kontroly úvěruschopnosti, prevence podvodů, boje proti praní špinavých peněz, identifikace nebo prověřování klienta. Za tímto účelem mohou údaje, které Klient poskytl, porovnat s údaji v jakékoli databázi (veřejné či jiné), ke které mají přístup. Údaje Klienta mohou v budoucnu použít i pro pomoc jiným společnostem za účelem ověření. Záznam o vyhledávání si společnost ponechá.
 5. dalším poskytovatelům služeb, kteří vytvářejí, udržují nebo zpracovávají databáze (ať už elektronické nebo jiné), nabízejí služby vedení záznamů, služby přenosu e-mailů, služby zasílání zpráv nebo podobné služby, jejichž cílem je pomoci Společnosti shromažďovat, uchovávat, zpracovávat a používat Informace o Klientech nebo navázat kontakt s Klientem či zlepšit poskytování Služeb Společnosti nebo činnosti podle Smlouvy.
 6. Do úložiště obchodních údajů nebo podobného úložiště.
 7. Pokud je to nezbytné pro obhajobu nebo uplatnění zákonných práv Společnosti u soudu, tribunálu, rozhodce, ombudsmana nebo vládního orgánu, podle okolností.
 8. Na žádost klientů nebo s jejich souhlasem.
 9. Společnostem Skupiny a zaměstnancům Společnosti, aby mohli vykonávat své povinnosti v zájmu plnění Smlouvy nebo zajištění efektivního fungování Platformy Společnosti, funkcí automatických příkazů a obchodních údajů.

4. Ochranná opatření

4.1.
Informace o klientech jsou uloženy na zabezpečených serverech. Společnost omezuje přístup k informacím o klientech pouze na ty zaměstnance nebo partnery, kteří tyto informace potřebují znát pro plnění smlouvy.
4.2.
Ačkoli Společnost vynaloží veškeré přiměřené úsilí k zabezpečení informací o Klientovi, Klient bere na vědomí, že používání internetu není zcela bezpečné, a proto Společnost nemůže zaručit bezpečnost nebo integritu jakýchkoli osobních údajů přenášených od Klienta nebo Klientovi prostřednictvím internetu.
4.3.
Systémy sledování webových stránek mohou také shromažďovat údaje o tom, jaké stránky klient navštívil, jakým způsobem objevil webové stránky společnosti, jak často je navštěvoval a další činnosti s tím spojené. Informace, které Společnost získá, slouží ke zlepšení obsahu jejích webových stránek a Společnost je může využít ke kontaktování Klienta vhodnými prostředky, aby mu mohla poskytnout jakékoli informace, o nichž se domnívá, že by pro Klienta mohly být užitečné.

5. Vaše práva

key 'privacyPolicy.rights.dataProtection (cs)' returned an object instead of string.
 • žádost o přístup k vašim osobním údajům (běžně známá jako „žádost o přístup k údajům“). To vám umožní získat kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a zkontrolovat, zda je zpracováváme v souladu se zákonem;
 • požádat o opravu osobních údajů, které o vás uchováváme. To vám umožní opravit neúplné nebo nepřesné údaje, které o vás máme;
 • požádat o výmaz svých osobních údajů. To vám umožňuje požádat nás o vymazání nebo odstranění osobních údajů, pokud neexistuje žádný dobrý důvod, abychom je nadále zpracovávali. Máte také právo nás požádat o vymazání nebo odstranění vašich osobních údajů, pokud jste využili svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže);
 • požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. To vám umožňuje požádat nás o pozastavení zpracování vašich osobních údajů, například pokud chcete, abychom zjistili jejich přesnost nebo důvod jejich zpracování, a
 • požádat o kopii svých osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat je nebo požadovat, abychom je předali přímo jinému správci.
 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud se opíráme o oprávněný zájem (nebo zájem třetí strany) a pokud existuje něco, co vás ve vaší konkrétní situaci vede k tomu, že chcete vznést námitku proti zpracování z tohoto důvodu. Právo vznést námitku máte také v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu.
5.1.
Pro podání žádosti může klient kontaktovat společnost s tím, že ověří svou totožnost a uvede konkrétně, jaký má požadavek. Klient může být požádán o vyplnění a podepsání formuláře žádosti subjektu údajů (dále jen „formulář“), který bude poskytnut Společnosti a umožní Společnosti identifikovat vás jako klienta. Můžeme požadovat konkrétní informace, které nám pomohou potvrdit vaši totožnost a podle toho postupovat při vyřizování vaší žádosti. Společnost si vyhrazuje právo účtovat administrativní poplatek, pokud bude žádost považována za neopodstatněnou nebo nepřiměřenou. Společnost může za takových okolností odmítnout žádosti vyhovět.
5.2.
Pokud nejste spokojeni s tím, jak byly vaše osobní údaje použity, kontaktujte prosím společnost e-mailem na adrese service@naga.com..

6. Budoucí změny

6.1.
Společnost si vyhrazuje právo tyto zásady z jakéhokoli důvodu čas od času přezkoumat a změnit a o těchto změnách klienta informovat zveřejněním aktualizované verze těchto zásad na webových stránkách společnosti nebo je klientovi oznámit 15 dní předem. Klient je odpovědný za pravidelnou kontrolu těchto Zásad a jejich případných změn. Následné používání webových stránek Společnosti znamená, že Klient souhlasí s jakýmikoliv změnami Zásad Společnosti.

7. Dotazy

7.1.
V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto zásad kontaktujte prosím společnost prostřednictvím e-mailu oddělení zákaznické podpory na adrese service@naga.com..

Copyright © 2023 – Všechna práva vyhrazena.

NAGA je ochrannou známkou společnosti NAGA Group AG, FinTech společnosti se sídlem v Německu, která je obchodována na frankfurtské burze cenných papírů | WKN: A161NR | ISIN: DE000A161NR7.

Veškeré ochranné známky uvedené na těchto webových stránkách jsou majetkem příslušných vlastníků.

NAGA Group AG je holdingem různých společností, například NAGA GLOBAL LLC, NAGA MARKETS EUROPE LTD, NAGA Technology GmbH, NAGA Pay GmbH a má úzkou vazbu na NAGAX Europe OÜ.

 • NAGA Global (SV) LLC s registrovaným sídlem na adrese Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, Sv. Vincent a Grenadiny, P.O. Box 2897.
 • NAGA Global (CY) Ltd s registrovaným sídlem na adrese Eurosure Tower, 3. patro, 2112 Nikósie, Kypr.
 • Společnost NAGA Markets Europe Ltd, autorizovaná a regulovaná Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzu (č. licence 204/13), s registrovaným sídlem na adrese Ariadnis 7, Moutagiaka, 4531 Limassol, Kypr.
 • Společnost NAGA Capital Ltd, autorizovaná a regulovaná Seychellským úřadem pro finanční služby (č. licence SD 026), s registrovaným sídlem na adrese CT House, Office 9A, 2. patro, Providence, Mahe, Seychelly.
 • NAGA Technology GmbH s registrovaným sídlem na adrese Neustadter Neuer, Weg 22, 20459 Hamburg.

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA: Deriváty jsou složité nástroje a díky pákovému efektu je s nimi spojeno vysoké riziko rychlé ztráty peněz. Při obchodování derivátů u tohoto poskytovatele utrpí finanční ztrátu vysoké procento účtů drobných investorů. Měli byste dobře zvážit, zda rozumíte, jak deriváty fungují a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých peněz.

Obchodování se společností NAGA Trader prostřednictvím sledování a/nebo kopírování či replikace obchodů jiných obchodníků s sebou nese vysokou míru rizika, a to i v případě sledování a/nebo kopírování či replikace obchodníků s nejlepšími výsledky. Tato rizika zahrnují riziko, že budete následovat/kopírovat obchodní rozhodnutí případně nezkušených/neprofesionálních obchodníků nebo obchodníků, jejichž konečný cíl nebo záměr nebo finanční situace se může lišit od vašeho. Před přijetím investičního rozhodnutí byste se měli spolehnout na vlastní posouzení osoby, která obchodní rozhodnutí činí, a na podmínky veškeré právní dokumentace.

Země spadající pod omezení: NAGA Group AG neposkytuje služby rezidentům některých zemí, mezi které se řadí například Afghánistán, Albánie, Americká Samoa, Anguilla, Austrálie, Barbados, Belgie, Bermudy, Britské antarktické území, Britské indickooceánské území, Britské Panenské ostrovy, Burkina Faso, Kambodža, Kanada (včetně Quebecu), Kajmanské ostrovy, Středoafrická republika, Kongo, Korejská lidově demokratická republika, Demokratická republika Kongo, Falklandské ostrovy, Gibraltar, Guam, Haiti, Írán, Irák, Ostrov Man, Izrael, Japonsko, Jamajka, Jordánsko, Libyjská arabská džamahíria, Mali, Monako, Montserrat, Maroko, Mosambik , Myanmar, Nikaragua, Filipíny, ostrov Pitcairn, Portoriko, Ruská federace, San Marino, Senegal, Srbsko, Somálsko, Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy, Jižní Súdán, Srí Lanka, Svatá Helena, závislá území Svaté Heleny (Ostrov Ascension, Tristan da Cunha), Syrská arabská republika, Tanzánie, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turecko, ostrovy Turks a Caicos, Uganda, Ukrajina, Velká Británie, Menší odlehlé ostrovy USA, Americké Panenské ostrovy, USA, Vanuatu, Jemen, Zimbabwe.

Člen NAGA Group AG, která je veřejně obchodována na frankfurtské burze cenných papírů.
close icon